fbpx

ДП БСТ обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ, който ще се проведе на  22.11.2022г.

Дата на публикуване: 21.10.2022г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2, ал.3 и ал. 6 във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, ал. 3 от Вътрешни правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и Докладна записка № ПД-00-7/31.01.2022 г. на Директор на Регионален офис – Пловдив на ДП „Български спортен тотализатор, обявява откриването със заповед № ЗАП-193/06.07.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ на търг с тайно наддаване, за предоставяне под наем, за срок от 10 години, на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ помещение/магазин с площ от 60 кв.м. обособен от общата площ на магазин за промишлени стоки на партерен/първи етаж в блок „Г“, в сградата на ЖСК „Гергана“, построена в УПИ XVII – „За жилищно строителство и магазини“, в кв. 1041, имот 6452, с административен адрес бул. „Хан Аспарух“ № 23, по кадастралния план на гр. Велинград, който ще се проведе на 22.11.2022 г. от 10:30 часа в сградата на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, при следните условия:

1. Първоначална наемна цена – 500 /петстотин / лева месечно, без включен в нея ДДС, който е дължим. В наемната цена не са включени дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и всички останали такива, свързани с ползването на имота, които са за сметка на наемателя;

  1. 2. Начин на плащане на месечния наем – по банков път;
  2. 3. Предназначение на обекта – стопанска дейност/за продажба/производство на стоки, за заведение, за административни услуги-офис, за складова дейност/;
  3. 4. Депозит за участие в търга 250 /двеста и петдесет /лева, вносим по банков път, на следната банкова сметка IBAN BG67UNCR70001523020502, BIC UNCRBGSF,

„Уникредит Булбанк“ АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията;

  1. 5. Цена на тръжната документация – 30.00 /тридесет/ лв. с ДДС, платими по банков път, по горепосоченатa банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в срок до 21.11.2022 г. на адрес гр. Пловдив, ул. „Абаджийска“ 25, от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден, срещу представяне на документ за платена документация.
  2. 6. Дати за оглед на обекта /само след закупуване на тръжна документация/ – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, до 21.11.2022 г., след предварително съгласуване с Директора на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ.
  3. 7. Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в дирекция „Администрация“ при Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана поща, или куриер – до 17.00 часа на 21.11.2022 г.
  4. 8. Лице за контакт по настоящата процедура: Рени Тошева – Старши счетоводител на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ, телефон: 032/638268