fbpx

ДП БСТ обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ, който ще се проведе на 21.05.2024г.

Дата на обявяване: 19.04.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2, ал.3 и ал. 6 във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, ал. 4 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, Решение по т.3-4 от Протокол № 13/29.02.2024 г. от заседание на УС и Докладна записка № ПД-00-83/07.02.2024 г. на Директор на Регионален офис – Пловдив на ДП „Български спортен тотализатор“ , обявява откриването със заповед № ЗАП-86/12.03.2024 г., на изпълнителния директор на ДП, на търг с тайно наддаване, за предоставяне под наем, за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в  шестетажна сграда с идентификатор 55155.503.414.1.27, брой нива – 1, площ от 34.00 кв. м., местонахождение на имота: обл. Пaзарджик, общ. Пазaрджик, самостоятелен обект с идентификатор 55155.503.414.1.27. Разположен в сграда № 1, построена в имот  с идентификатор 55155.503.414 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик /скица № 11989/05.11.2013г. изд. от СГКК – гр. Пазарджик/.  Административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“  № 5, ет. 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.414.1.1. Имотът е актуван с Акт за частна държавна собственост № 6267/13.12.2013г., вписан в службата по  вписванията гр. Пазарджик – Вх. рег. № 11136, акт 185, том. 40, който ще се проведе на 21.05.2024 г. от 10:00 часа в сградата на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, при следните условия:

1.      Първоначална наемна цена – 240 /двеста и четиридесет/ лева месечно, без включен в нея ДДС, който е дължим. В наемната цена не са включени дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и всички останали такива, свързани с ползването на имота, които са за сметка на наемателя;

2.      Начин на плащане на месечния наем – по банков път;

3.      Предназначение на обекта – стопанска дейност/за продажба/производство  на стоки, за заведение, за административни услуги-офис, за складова дейност/;

4.      Депозит за участие в търга 120 /сто и двадесет/ лева, вносим по банков път, на следната банкова сметка IBAN BG67UNCR70001523020502, BIC UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията;

5.      Цена на тръжната документация – 30.00 /тридесет/ лв. с ДДС, платими по банков път, по горепосоченатa банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в срок до 20.05.2024 г. на адрес гр. Пловдив,  ул. „Абаджийска“ 25, от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден, срещу  представяне на документ за платена документация.

6.      Дати за оглед на обекта /само след закупуване на тръжна документация/ – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, до 20.05.2024 г., след предварително съгласуване с Директора на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ.

7.      Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в отдел „Административно-техническо обслужване“ при Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана поща, или куриер – до 17.00 часа на 20.05.2024 г.

8.      Лице за контакт по настоящата процедура: Рени Тошева Старши счетоводител на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ, телефон: 0882 359 957.