fbpx

ДП БСТ обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Бургас на ДП БСТ, който ще се проведе на 14.07.2023г.

Дата на публикуване: 13.06.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2, ал.3 и ал. 6 във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, ал. 3 от Вътрешни правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и Докладна записка № БС-00-3/16.01.2023 г. и Докладна записка № БС-00-5/17.01.2023г. на Директор – РО – Бургас на ДП „Български спортен тотализатор“, обявява откриването със заповед № ЗАП-99/12.04.2023 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ на търг с тайно наддаване, за предоставяне под наем, за срок от 10 години, на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор: 46663.501.339.2 със застроена площ от 120 кв.м., масивна, на един етаж, разположена в ПИ с идентификатор: 46663.501.339, с местонахождение: обл. Бургас, общ. Малко Търново, гр. Малко Търново, ул. „Янко Карагяуров“, сграда с идентификатор 46663.501.339.2 по одобрената кадастрална карта и кадастрален регистър със Заповед № РД-18-93/19.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК; граници на сградата: свободно стояща в ПИ 46663.501.339.2, актувана с Акт за държавна собственост № 7069/13.12.2013г., вписан в службата по вписванията – 19.12.2013г., том V, № 29, н.д.№ 798, дв. вх. рег № 967, който ще се проведе на 14.07.2023 г. oт 9:30 часа в сградата на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, при следните условия:

1.      Първоначална наемна цена – 123 /сто двадесет и три / лева месечно, без включен в нея ДДС, който е дължим. В наемната цена не са включени дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и всички останали такива, свързани с ползването на имота, които са за сметка на наемателя;

2.      Начин на плащане на месечния наем – по банков път;

3.      Предназначение на обекта – стопанска дейност/за продажба/производство  на стоки, за заведение, за административни услуги-офис, за складова дейност/;

4.      Депозит за участие в търга 61.50 / шестдесет и един лева и петдесет ст./ лева, вносим по банков път, на следната банкова сметка IBAN BG67UNCR70001523020502, BIC UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията;

5.      Цена на тръжната документация – 30.00 /тридесет/ лв. с ДДС, платими по банков път, по горепосоченатa банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в срок до 13.07.2023г. на адрес гр. Бургас, ул. „Калофер“ № 10, от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден, срещу  представяне на документ за платена документация.

6.      Дати за оглед на обекта /само след закупуване на тръжна документация/ – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, до 13.07.2023г., след предварително съгласуване с Директора на Регионален офис – Бургас на ДП БСТ.

7.      Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в дирекция „Администрация, обществени поръчки и управление на човешките ресурси“ при Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана поща, или куриер – до 17.00 часа на 13.07.2023 г.

Лице за контакт по настоящата процедура Нели Кирова Старши счетоводител Регионален офис – Бургас на ДП БСТ, телефон: 056/ 81 19 64.