fbpx

ДП БСТ обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Благоевград на ДП БСТ, който ще се проведе на  21.05.2024 г.

Дата на публикуване: 19.04.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2, ал.3 и ал. 6 във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, ал. 3 от Вътрешни правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и Докладна записка № БЛ-00-32/23.01.2024 г. на Директор на Регионален офис – Благоевград на ДП „Български спортен тотализатор, обявява откриването със заповед № ЗАП-96/15.03.2024 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ на търг с тайно наддаване, за предоставяне под наем, за срок от 5 години, на недвижим имот – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.610.288.2.3 с площ 25.08 кв. м., брой нива на обекта – 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.610.288; прилежащи части: съответните ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, с административен адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, бул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 4, ет. 0, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК ИМОТ 04279.610.288.2.3, с граници на имота – на същия етаж: 04279.610.288.2.4, 04279.610.288.2.2; под обекта: няма; над обекта: 04279.610.288.2.9; обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 2954/04.03.2014 г. и вписан в служба по вписванията гр. Благоевград, вписан 815/12.03.2014 г. акт № 128, том III, нот. д. № 500/2014 г., парт. № 7829, който ще се проведе на 21.05.2024 г. от 15:30 часа в сградата на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28,  при следните условия:

 

1.      Първоначална наемна цена – 282 /двеста осемдесет и два/ лева/месечно, без включен в нея ДДС, който е дължим. В наемната цена не са включени дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и всички останали такива, свързани с ползването на имота, които са за сметка на наемателя;

2.      Начин на плащане на месечния наем – по банков път;

3.      Предназначение на обекта – стопанска дейност/за продажба/производство  на стоки, за заведение, за административни услуги-офис, за складова дейност/;

4.      Депозит за участие в търга  – 141 /сто четиридесет и един/  лева, вносим по банков път, на следната банкова сметка IBAN BG67UNCR70001523020502, BIC UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията;

5.      Цена на тръжната документация – 30.00 /тридесет/ лв. с ДДС, платими по банков път, по горепосоченатa банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в срок до 20.05.2024 г. на адрес гр. Благоевград, пл. „Македония“ 2, от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден, срещу  представяне на документ за платена документация.

6.      Дати за оглед на обекта /само след закупуване на тръжна документация/ – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, до 20.05.2024 г., след предварително съгласуване с Директора на Регионален офис – Благоевград на ДП БСТ.

7.      Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в отдел „Административно – техническо обслужване“ при Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана поща, или куриер – до 17.00 часа на 20.05.2024 г.

8.      Лице за контакт по настоящата процедура: Антоанета Христова – Старши счетоводител на Регионален офис – Благоевград на ДП БСТ, телефон: 0887 245 214