fbpx

ДП БСТ обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Благоевград на ДП БСТ, който ще се проведе на 23.07.2024г.

 

Дата на обявяване: 19.06.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2, ал.3 и ал. 6 във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, ал. 4 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, Решение по т. 7 от Протокол № 16/19.04.2024 г. от заседание на УС и Докладна записка № БЛ-00-31/23.01.2024 г. на Директор – РО-Благоевград на ДП „Български спортен тотализатор“, обявява откриването със заповед № Заповед – 131/26.04.2024 г., на Изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ на търг с тайно наддаване, за предоставяне под наем, за срок от 5 години, на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ 1.50 кв.м. от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.403.1.2 с обща площ 45.60 кв. м., брой нива на обекта – 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.613.403; прилежащи части: съответните ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, с административен адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 26, ет. 1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК ИМОТ 04279.613.403.1.2, граници на имота – на същия етаж: 04279.613.403.1.34, 04279.613.403.1.33; под обекта: няма; над обекта: 04279.613.403.1.11, обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 2955/05.03.2014 г., вх. рег. № 812/12.03.2014 г., акт № 125, том III, парт. д. № 497/2014 г., имотна партида № 7830, който ще се проведе на 23.07.2024 г. от 9:30 часа в сградата на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, при следните условия:

1.      Първоначална наемна цена – 168 /сто шестдесет и осем/ лева месечно, без включен в нея ДДС, който е дължим. В наемната цена не са включени дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и всички останали такива, свързани с ползването на имота, които са за сметка на наемателя;

2.      Начин на плащане на месечния наем – по банков път;

3.      Предназначение на обекта – за поставяне на АТМ устройство при запазване на цялостното предназначение на имота – специално, с № на код 680 по Приложение № 4 към чл. 16, ал. 3 от НАРЕДБА  на РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;

4.      Депозит за участие в търга 84 /осемдесет и четири/ лева, вносим по банков път, на следната банкова сметка IBAN BG67UNCR70001523020502, BIC UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията;

5.      Цена на тръжната документация – 30.00 /тридесет/ лв. с ДДС, платими по банков път, по горепосоченатa банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в срок до 22.07.2024 г. на адрес гр. Благоевград, пл. „Македония“ 2, от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден, срещу  представяне на документ за платена документация.

6.      Дати за оглед на обекта /само след закупуване на тръжна документация/ – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, до 22.07.2024 г., след предварително съгласуване с Директора на Регионален офис – Благоевград на ДП БСТ.

7.      Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в отдел „Административно – техническо обслужване“ при Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана поща, или куриер – до 17.00 часа на 22.07.2024 г.

8.      Лице за контакт по настоящата процедура: Антоанета Христова Старши счетоводител на Регионален офис – Благоевград на ДП БСТ, телефон: 0887 245 214