fbpx

Българският спортен тотализатор покри изискванията на европейския сертификат за Отговорна игра

Ако можем да обобщим събитията през месец май с една фраза, това ще бъде “спорт и култура” – на  17-ти беше отбелязан Денят на българския спорт, а седмица по-късно и 24-ти май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. И двете дати бяха съпътствани от множество инициативи из цялата страна, които поставиха акцент върху голямото разнообразие от заслуги и постижения на родните дейци и таланти.  

Погледнато през призмата на времето, днес имаме множество поводи за гордост в тези области, но и отговорност традициите да бъдат затвърдени и продължени. А това не е никак лесна задача, особено в една изключително променяща се динамична среда.  

Българският спортен тотализатор (БСТ) отлично познава предизвикателствата – все пак всички свързват мотото “Заедно за българските спорт и култура” точно с тази организация. В синхрон със стремежа си към устойчиво развитие, БСТ успешно приложи стратегия, която й помогна да се превърне в първия хазартен оператор у нас, удостоен с единственият в сектора Сертификат за ангажираност към Отговорната игра. Сертификатът удостоверява съответствие със специфично разработения  от Европейската лотарийна асоциация (EL) Европейския стандарт за Отговорна игра (Еuropean Responsible Gaming Standards). 

Като пълноправен член на Световната лотарийна организация и Европейската лотарийна асоциация, БСТ се е повлиял от утвърдени добри практики за организиране на хазартни игри, предлагайки разумно развлечение на участниците, с повишено внимание към потенциални негативни влияния. Една от дългосрочните стратегически цели на БСТ е да развива своите хазартни продукти като съблюдава общоприетите принципи за социално отговорна игра и да им придаде допълнителна обществена значимост чрез тяхното устойчиво приложение. Не е изненада, че друг известен слоган на Български спортен тотализатор твърди: “Спорт тото – печелите Вие, печели и българския спорт”. 

БСТ стартира подготвителни действия за привеждане дейността си в съответствие с изискванията на стандарта още през 2021 г., като ангажира служители от всички сфери на дейността си. В този период са били провеждани проучвания относно възможните приложения на принципите както към вече съществуващите числови и моментни лотарийни игри, така и към бъдещи проекти. Основната мисия на Еuropean Responsible Gaming Standards е да ангажира лотариите да генерират обществено значими ползи в съответствие с националните закони и практики. Сертификационната рамка обхваща 11 различни области, сред които са мениджърски политики, рекламни и маркетингови комуникации, дигитално присъствие, игрови механизъм, мрежа на разпространение, ангажираност на служителите и заинтересованите страни, обучение на участниците и превенция по отношение на хазартната зависимост. Сред основните акценти са борбата с незаконните хазартни практики и свързаните с тях нелегални дейности, както и свеждане до минимум на потенциалните вреди от дейността за обществото и уязвимите групи.   

През март 2023 г., БСТ приключи подготвителните си действия и след задълбочен анализ от международни одитори назначени от EL, беше издадена препоръка за предоставяне на Ниво на ангажираност на Български спортен тотализатор. По този начин дейността му беше оценена в съответствие с изискванията на стандарта. Положените усилия от страна на ръководството и екипа на БСТ определено са били в правилната посока, защото EL предостави Сертификат за ангажираност към Отговорна игра, приложим към двата утвърдени бранда на лотарията – Спорт Тото и Държавна лотария .

Постижението е един своеобразен подарък по случай 66-тата годишнина на тотализатора – точно на 12 май 1957 г., е организиран първия тираж с играта “Спорт тото I”. Но Сертификатът за ангажираност към Отговорна игра идва със сериозни ангажименти за БСТ – ще бъдат прилагани по-строги стандарти в дейностите по управление на игрите, които надхвърлят настоящите законови задължения, както и ще се обръща специално внимание на всички области, които насърчават защитата и информирането на играчите. Целта е принципите на отговорната игра да се прилагат във всички аспекти на дейността – от изследователската дейност като разработването и разпространението на игри, до маркетинговите дейности и комуникации.  

Участниците, които искат да се запознаят с принципите на Отговорната игра могат да го направят в специално отредената за това секция – http://toto.bg/za-nas/otgovorna-igra. Планирано е този информационен поток непрекъснато да се обновява, за да може обществеността да е запозната както с възможностите, така и с потенциалните рискове, които могат да възникнат при практикуването на игрите.