fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В ГР.ТВЪРДИЦА


ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Бургас на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 04.05.2022 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 20.08.2021 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-234/29.06.2021 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-101/15.04.2022 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72165.504.185.1.1 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет, точка, петстотин и четири, точка, сто осемдесет и пет, точка, едно, точка, едно), с площ от 23 (двадесет и три) квадратни метра, находящ се в гр. Твърдица, общ. Твърдица, обл. Сливен, ЕТ „Шведа-Стефко Желев“, с ЕИК 119026533, със седалище и адрес на управление: обл. Сливен, общ. Твърдица, гр. Твърдица, ул. „Петко Волов“ № 49, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала – Стефко Желев, при месечна наемна цена за обекта – 83,00 /осемдесет и три / лева, без включен в нея ДДС и начин  на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП-101/15.04.2022 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 

положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“